วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แสดงความคิดเห็นค่ะ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนวิชาการจัดการในชั้นเรียน โดยใช้WeblogหรือฺBlog ผู้เรียนเห็นว่าการใช้งานนี้มีจุดเด่นจุดด้อยคือ


จุดเด่น

จุดเด่นของการทำบล็อก ก็คือ การที่เราได้ใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการเรียนเป็นสิ่งที่ทันสมัย ทำได้ไม่ยาก เนื้อหาที่ใช้ก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานอ่านได้ไม่น่าเบื่อ

มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ทำให้เราได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการทำสิ่งใหม่ๆเช่นการทำรูปภาพสวยๆต่างถือเป็นเรื่องที่สนุกและเพลิดเพลิน ทำให้เราได้ใช้เวลาที่เหลือๆจากการทำกิจกรรมต่างหรือเวลาที่เข้าใช้อินเตอร์เราได้ทำในสิ่งที่สร้างสรรค์มีประโยชน์ ที่สำคัญ คือ การที่เราได้ทำบล็อกนั้นทำให้เราเป็นคนใจเย็นขึ้นมีสมาธิในการทำงาน และยังสื่ออะไรได้อีกหลายอย่าง

จุดด้อย

ส่วนจุดด้อย ได้แก่ ในการทำบล็อกจะต้องใช้คอมพิวเตอร์และจะต้องเข้าอินเตอร์เน็ตได้ดั้งนั้นหากว่าไม่มีคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถทำได้ลำบากเพราะจะต้องตกแต่งให้สวยงามต้องใช้เวลาในการทำ การทำบล็อกนั้นทำให้ผู้เรียนเกิดความขี้เกียจได้เพราะสามารถคัดลอกเนื้อหาจากการหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ มีอีกอย่างก็คือการที่ผู้สอนเน้นแต่การสอนให้ทำบล็อกนั้นก็ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะผู้เรียนไม่ได้ไปใช้ประสบการณ์จริงในการจัดบรรยากาศในห้องเรียน


อย่างไรก็ตามต้องขอขอบพระคุณผู้สอนเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำนวัตกรรมการทำบล็อกนี้มาสอนในกับผู้เรียนซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมากที่ท่านผู้สอนสละเวลาช่วยสอนให้โดยที่ท่านผู้สอนก็มีความสุขกับการสอนทำให้น่าสนใจไม่น่าเบื่อ เชื่อแน่ว่าผู้ที่ได้เรียนการทำบล็อกทุกคนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ได้อย่างแน่นอน เพราะในอนาคตก็จะนำไปใช้ในการสอนด้วย ถือเป็นสื่อที่ดีอีกอย่างหนึ่งและสามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข้อสอบ


ให้นักเรียนตอบข้อสอบลงในWeblog ของนักเรียนแต่ละคน คำสั่ง ให้นักเรียนทำข้อสอบโดยการแสดงความคิดเห็นสะท้อนข้อคิดพร้อมยกตัวอย่างประกอบในการแสดงความคิดเห็นให้เป็นเหตุเป็นผลของผู้เรียน อาจารย์จะอ่านข้อคิดเห็นที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน เขียนในWeblog ให้ชวนอ่าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ข้อที่

1. กรณีที่เกิดความวุ่ยวายของบ้านเมืองโดยเฉพาะผู้นำประเทศที่ผ่านมา ท่านในฐานะเป็นครูพันธ์ใหม่ ท่านจะแสดงความคิดเห็น อดีตนายกทักษิณ ทั้งข้อดีและข้อเสียของท่าน หากพิจารณาข้อดีและข้อเสียท่านจะนำมาสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร
ตอบ จากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาและรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของอดีตนายกทักษิณ มานั้น จะเห็นได้ว่าในขณะที่ท่านเคยดำรงตำแหลงนายกรัฐมนตรีนั้นมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี
เรื่องที่ดีและมีประโยชน์ที่ท่านได้ทำก็คือ
เรื่องที่ไม่ดี ได้แก่
- เรื่องการฉ้อราษฎร์บังหลวงซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่ามีการให้เงินบางส่วนตอบแทนประชาชน แต่เป็นส่วนน้อยนักที่ได้เงินเหล่านั้นถึงอย่างไรก็ตามการที่ให้เงินประชาชนก็เพราะหวังว่าประชาชนรากหญ้า
จะเห็นแก่เงินที่เล็กๆน้อยๆที่หยิบยื่นให้มา แต่เงินส่วนใหญ่กลับฉ้อโกง
ในเรื่องนี้สามารถสอนเด็กได้หลายอย่างมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีศีลธรรมไม่คดโกงใคร การมีความซื่อสัตย์สุจริต หากจะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้นก็จะต้องนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนที่จะนึกถึงประโยชน์ส่วนตน
- เรื่องการปลุกรมดมประชาชนให้เกิดความวุ่นวายภายในประเทศ ทำให้ประชาชนเกิดความแตกแยก หาความสมานฉันท์ในชาติไม่มีทำให้ประเทศชาติเกิดปัญหา
ในเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่ผู้นำไม่ควรกระทำเป็นอย่างมากเพราะในฐานะที่เป็นผู้นำน่าจะทำให้ประเทศชาติเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำให้ประชาชนรักใคร่กลมเกรียวกัน
- เรื่องการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ซึ่งถือเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุด เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เพราะการเป็นผู้นำก็จะต้องมีความจงรักพักดีต่อพระมหากษัติยร์รักในประเทศชาติไม่ทำให้ประทศชาติเสื่อมเสีย2.การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่จะให้มีประสิทธิภาพท่านจะมีวิธีคิดอย่างไรหากท่านเป็นครูที่ดีควรเตรียมการเป็นที่ครูที่ดีอย่างไรให้ท่านแสดงความคิดเห็นของท่านเอง
ตอบ ข้าพเจ้าคิดว่าการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่จะมีประสิทฺธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องเตรียมการสอนล่วงหน้าครูที่ดีจะต้องเตรียมแผนการสอนที่ใช้ได้กับสภาพจริงของผู้เรียนแผนจะต้องใช้ได้จริงกับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นสถานใดก็ตามเพราะบางครั้งในบางโรงเรียนนั้นเด็กจะเรียนอ่อนมากครูก็จะต้องปรับแผนด้วย ครูจะต้องเตรียมการสอนล่วงหน้าเพื่อให้เวลาที่สอนเด็กนั้นผ่านไปได้ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นแผน สื่อ หรือวิธีการสอนก็ตาม


3.ในฐานะท่านเป็นครูพันธ์ใหม่ ท่านจะนำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนมาใช้การเรียนการสอนแบบใหม่ได้อย่างไร
ตอบในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นครูพันธ์ใหม่ ข้าพเจ้าสามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้คือ

การใช้สื่อ E-book โดยโปรแกรม FilpAlbum. ใช้ E-book เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นสำหรับเรื่องที่นักเรียนไม่สนใจและไม่เข้าใจก่อนนำ E-book ที่จัดทำขึ้นใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน และใช้นอกห้องเรียนสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมและนักเรียนที่สนใจ

การใช้บล็อกในการสั่งงานต่างๆ และให้นักเรียนนำเสนองานส่งงานทางบล็อก

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อสร้างในการสร้างบทเรียนที่น่าสนใจให้เด็กๆสนใจเป็น สื่อที่ดีมากๆมีเนื้อหาที่หลากหลาย

ข้าพเจ้าคิดว่าในการจัดการเรียนการสอนั้นการที่เราสามารถนำเอานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้กับนักเรียนได้นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะในยุคปัจจุบันนี้ถือเป็นยุคเทคโนโลยีเด็กๆจะต้องก้าวทันโลกใช้สื่อที่ทันสมัย


4.การประกันคุณภาพมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการในชั้นเรียนได้อย่างไร

ตอบ การประกันคุณภาพจากการที่ข้าพเจ้าได้ไปศึกษามาแล้วนั้นข้าพเจ้าพอจะสรุปได้ว่าการประกันคุณภาพก็คือการประกันว่าสิ่งๆนั้นจะมีความเที่ยงตรงคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ และสามารถแก้ปัญหาได้

ดังนั้นการประกันคุณภาพจึงมีความสำคัญต่อการจัดการบริหารจัดการในชั้นเรียนก็คือจะสามารถประกันคุณภาพได้ว่ากิจกรรมที่จัดในชั้นเรียนนั้นมีคุณภาพเพียงใดมีคุณภาพพอมั้ย สามารถจัดการเรียนการสอนได้ในระดับใด ผู้เรียนจะมีความมั่นใจได้มั้ยสำหรับการจัดการเรียนการสอนนั้น


5.ให้ผู้เรียนประเมินผู้สอนทั้งข้อดีข้อเสียและข้อเสนอแนะเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

ตอบ

ข้อดี

1. อาจารย์สอนการใช้วัตกรรมการเรียนการสอนรู้แบบใหม่

2. อาจารย์ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

3. อาจารย์แนะนำให้ในเรื่องที่ไม่รู้ในการสร้างบล็อก

ข้อเสีย

อาจารย์สอนการเร็วมากในเนื้อหาบางเรื่องทำให้นักศึกษาติดตามขั้นตอนการทำบล็อกไม่ทัน

ข้อเสนอแนะ

การที่อาจารย์สอนการทำบล็อกนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีและเป็นความแปลกใหม่ที่ก้าวทันเทคโนโลยี ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่แปลกใหม่และสามารถนำความรู้ที่ได้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้กับวิชาต่างที่หลากหลาย และการที่เราได้ใช้อินเตอร์เน็ตนั้นยังทำให้เราได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่แปลกใหม่เกาะติดสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

แต่อย่างไรก็ตามในการเรียนวิชาการบริหารจัดการในชั้นเรียนนั้นถือเป็นวิชาที่จำเป็นต่อผู้เรียนเพาะจะได้นำเนื้อหาที่ได้เรียนไปใช้ในการสอนในอนคตข้างหน้า ดังนั้นควรเน้นเรื่องการบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ใบงานที่ 9 ผู้นำ

ผู้นำที่ชื่นชอบ ของข้าพเจ้าคือ นายชวน หลีกภัย
ประวัติโดยย่อของท่าน

นายชวน หลีกภัย เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ที่ตำบลท้ายพรุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวน 9 คน ของนายนิยม หลีกภัย และนางถ้วน หลีกภัย เมื่อยังเด็ก นายชวนมีชื่อเรียกในครอบครัวว่า "เอียด" หมายถึง เล็ก เนื่องจากเป็นคนรูปร่างเล็ก


ประวัติการศึกษา


ประถมศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษ จังหวัดตรัง
มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ และโรงเรียนตรังวิทยา
สำเร็จการศึกษาโรงเรียนศิลปศึกษา แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาลัยช่างศิลป์ ในปัจจุบัน)
พ.ศ. 2505 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2507 เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษาทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 17
พ.ศ. 2528 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2530 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2536 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์
พ.ศ. 2537 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวรรณกรรม (ภาพเขียน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2541 นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
พ.ศ. 2542 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย San Marcos สาธารณรัฐเปรู
พ.ศ. 2548 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2552 นิติศาสตร์คุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ใบงานที่ 8 การจัดบรรยากาศในห้องเรียน


การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน

บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ใคร่เรียนให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ย่อมเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียน รักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติอันดีงามให้แก่นักเรียน นอกจากนี้การมีห้องเรียนที่มีบรรยากาศแจ่มใส สะอาด สว่าง กว้างขวางพอเหมาะ มีโต๊ะเก้าอี้ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมวิชาการส่งเสริมความรู้ มีการตกแต่งห้องให้สดใส ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลทำให้ผู้เรียนพอใจมาโรงเรียน เข้าห้องเรียนและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น ผู้เป็นครูจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ประเภทของบรรยากาศ หลักการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

ใบงานที่ 7 สรุปเนื้อหา


1. เรื่องการเขียนโครงการและการบริหารจัดการโครงการเพื่อพัฒนานักเรียนและสถานศึกษา
ความหมายของโครงการโครงการ หมายถึง การวางแผนล่วงหน้าที่จัดทำขึ้นอย่างมีระบบประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินงาน และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า แต่ละโครงการมีเป้าหมายเพื่อการผลิตหรือการให้บริการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพของแผนงาน

ลักษณะสำคัญของโครงการ
1.ต้องมีระบบ
2.ต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน
3.ต้องเป็นการดำเนินงานในอนาคต
4. เป็นการดำเนินงานชั่วคราว

ลักษณะของโครงการที่ดี
สามารถแก้ปัญหาขององค์การหรือหน่วยงานนั้น ๆ ได้
1. มีรายละเอียด วัตถุประสงค์เป้าหมายต่าง ๆ ชัดเจน สามารถดำเนินงานได้ มีความเป็นไปได้
2 .รายละเอียดของโครงการต่อเนื่องสอดคล้องสัมพันธ์กัน
3. ตอบสนองความต้องการของกลุ่มชน สังคมและประเทศชาติ
4. ปฏิบัติแล้วสอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์การ
5. กำหนดขึ้นอย่างมีข้อมูลความจริงและเป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ6. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกด้าน โดยเฉพาะด้านทรัพยากรที่จำเป็น
7. มีระยะเวลาในการดำเนินงานแน่นอน ระบุวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
8. สามารถติดตามประเมินผลได้


ประเภทโครงกา
1.โครงการที่เสนอโดยตัวบุคคล
2. โครงการที่เสนอโดยกลุ่มบุคคล
3. โครงการที่เสนอโดยหน่อยงาน

การบริหารโครงการ
การบริหารโครงการคือ การติดตามว่าโครงการคืบหน้าแค่ไหน ติดปัญหาอะไรอยู่ และจัดการทรัพยากรให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่มี

การบริหารโครงการ
มี 9 เรื่องที่ควรพิจารณา
1. การบริหารภาพรวม (Total Management)
2. การบริหารขอบเขต (Scope Management)
3. การบริหารเวลา (Time Management)
4. การบริหารค่าใช้จ่าย (Cost Management)
5. การบริหารคุณภาพ (Quality Management)
6. การบริหารองค์กร (Organization Management)
7. การบริหารการสื่อสาร (Communication Management)
8. การบริหารอุปทาน (Supply Management)
9. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

ใบงานครั้งที่ 6


ให้นักศึกษาศึกษาวัฒนธรรมองค์กรจากเอกสารและในInternet แล้วแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังนี้
1.ความหมายวัฒนธรรมองค์กร คืออะไร
พฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากคนในองค์กรโดยมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยึดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในองค์กรนั้น ๆ

2.ทำไมหากเราไปเป็นครูสอนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราควรจะศึกษาอะไรบ้างที่จะทำให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
หากข้าพเจ้าได้เป็นครูสอนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าจะศึกษาเป็นอันดับแรกก็คือ
วิถีชีวิตของคนในพื้นที่นั้นว่า เค้าทำกิจวัตรประจำวันอะไรบ้าง ทำอาชีพอะไร นับถือศาสนาใดบ้าง นิสัยใจคอเป็นอย่างไร และที่สำคัญนั้นเราจะปรับตัวอย่างไรในการเข้าไปอยู่ในสังคมของเค้า ส่วนใหญ่ในสามจังหวัดชายแดนนั้นน่าจะนับถือศาสนาอิสลาม ชีวิตในด้านอาหารการกินก็น่าจะไม่มีอาหารประเภทเนื้อหมู เราก็จะต้องปรับตัวเองเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ ในด้านภาษาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ

3.รูปแบบวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมเกิดขึ้นได้อย่างไร
1.รับฟังมุมมองที่แตกต่าง ไม่อคติ มีใจเป็นกลาง มีเหตุผล ไม่คิดว่า ความคิดของตนเองถูกแล้ว ดีแล้วเสมอ ไม่คิดว่า ความคิดของคนอื่นผิด หรือ ผิดทั้งหมดเสมอ ไม่พูดจาหรือแสดงออกที่เป็นการดูถูกผู้อื่น
2.ทุกคนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นยอมรับและหาวิธีการที่ผสมผสานให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ไม่เอาแพ้ – ไม่เอาชนะกัน)
3.ไม่คิดว่า เคยทำอย่างไรมา ก็จะต้องทำอย่างนั้นตลอดไป โดยไม่ดูข้อมูลหรือ ปัจจัยที่เปลี่ยนไป (ไม่ใช่อะลุ่มอล่วยด้วยความรู้สึกเห็นใจ)
4.ไม่ตีกรอบการทำงานของตัวเอง แต่จะพิจารณาถึงเป้าหมาย / หลักการ ถ้าเป็นการเพิ่ม Performance ให้กับตัวเองและส่วนรวม จะลองเอาไปคิดและทำดู
5.ไม่หนีปัญหา แต่จะจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา หากทีมใดกลุ่มใดมีหลักการข้างต้นแล้วจะทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีและทำให้การทำงานเป็นทีมนั้นประสบความสำเร็จ


4.การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้สอนนำเสนอ โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ที่จะให้เกิดขึ้นเป็นรูปแบบใดก็ได้เช่น ความเป็นกันเอง ความเข้มงวดกวดขัน หรือความไม่มีระเบียบวินัย สิ่งเหล่านี้ผู้สอนจะเป็นผู้สร้างเงื่อนไข และสถานการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน